Traject

Anders Leren Veranderen


Vanuit verbinding creëren wij motivatie, vertrouwen en commitment voor verandering in teams. Wij helpen teams en organisaties om naar the next level te transformeren.

Anders Leren Veranderen


Wij helpen teams transformeren naar de transitie-onderdelen van het bedrijf. Bijvoorbeeld: integraal werken, bevorderen cliënt- of medewerkerstevredenheid, (door) ontwikkeling professioneel handelen, verbeteren van kwaliteit van dienstverlening, wachttijden verkorten, efficiënter werken, bevorderen financiële gezondheid van het bedrijf/team.

Dat kan alleen als teams groeien in onderlinge verbinding. Daarom leren medewerkers 'het andere gesprek' met elkaar te voeren en lossen we problemen in de onderstroom op. Zonder verbinding, geen beweging. Effectieve samenwerking in teams is een vereiste om samen stappen te zetten tijdens transities. 

Naast verbinding zijn wij sterk in het creëren van focus, overzicht en eigenaarschap op transitieonderdelen in teams. We bevorderen de motivatie en het zelfvertrouwen van medewerkers om met de transitieopdracht aan de slag te gaan. Tenslotte creëren we commitment zodat medewerkers afspraken nakomen, doelen behalen en verandertrajecten afronden. 

Transities slagen alleen als managers en teamleiders de medewerkers mee krijgen in een verandering. Daarom leren we managers en teamleiders de stappen van systemisch transitiemanagement én hoe om te gaan met weerstand.

Medewerkers die elkaar empoweren en motiveren, met strategieën uit een bewezen effectieve methode; Motiverende Gespreksvoering!

hoe gaan we te werk?


Stap 1: Anders Leren Verbinden


Medewerkers komen niet in beweging wanneer er obstakels zijn in de onderstroom. We zetten systemische interventies in om patronen die veranderingen in de weg staan op te sporen, aan te kijken en op te lossen zodat er flow in het team komt.

Teamleden kunnen elkaar stimuleren tot professionele groei óf weerstand en blokkades bij elkaar oproepen. Wanneer je wilt dat teamleden het beste uit elkaar halen, vraagt dat om groei in gespreksvaardigheden. We leren medewerkers het ‘andere gesprek’ te voeren mét elkaar. Medewerkers leren verbinding, openheid, professionele groei en teamparticipatie bij elkaar te stimuleren.

* Deze gespreksvaardigheden kunnen ook ingezet worden in gesprekken met cliënten of ketenpartners.

Stap 2: Focus op transitie bepalen


Je kunt pas naar gedragsverandering toewerken als zaken concreet gemaakt worden. Medewerkers kiezen 3 tot 5 transitieonderdelen. Focussen voorkomt latere koers wijzigingen door medewerkers. Het helpt medewerkers de kern van de transitie vast te grijpen en vast te houden. Het is een prettige techniek die zorgt voor overzicht, doelgerichtheid en openheid over transitieonderdelen.

Stap 3: Motivatie en Vertrouwen


Als medewerkers de verandering zélf echt belangrijk vinden, komen ze in actie. In iedere medewerker zit krachtige motivatie. Medewerkers leren verschillende strategieën om elkaar te motiveren. 

Als medewerkers belemmeringen blijven zien, hebben zij onvoldoende vertrouwen dat verandering mogelijk is. Medewerkers zetten geen stappen als ze het gevoel hebben dat verandering niet haalbaar is. Met verschillende strategieën leren medewerkers het zelfvertrouwen bij elkaar te stimuleren.

*Deze strategieën kunnen ook ingezet worden in gesprekken met cliënten of ketenpartners.

Stap 4: Plan van Aanpak, commitment, volhouden


We helpen medewerkers zélf een plan van aanpak te formuleren én zich te committeren aan de voorgenomen verandering. Zo voorkom je dat medewerkers ‘Ja’ zeggen en ‘Nee’ doen. Hierdoor komen medewerkers afspraken na, behalen ze de eigen doelen en worden resultaten gehaald. 

Motivatie voor verandering is nooit stabiel en daarom is het telkens de moeite waard te onderhouden. Daarnaast bespreken we de obstakels in de uitvoering en leren medewerkers strategieën om elkaar te helpen volhouden.

Stap 5: Systemisch transitie management


Wanneer je als teamleider/manager je medewerkers meekrijgt in verandering, kan transitie slagen. Daarom is het nodig dat je voorbereid bent op de fases die medewerkers doorlopen tijdens transities. We leren je dit proces positief te beïnvloeden.

Medewerkers zullen verlies en weerstand ervaren. Dat is normaal. Wanneer deze gevoelens niet effectief worden opgepakt door teamleiders/managers groeit er wrijving of zélfs verzet. Als teamleider/manager heb je invloed op het vóórkomen en afnemen van weerstand. Wij leren je hoe.


De gewenste situatie moet precies helder zijn, alleen dan kun je medewerkers bewegen richting verandering. Als leider moet je dit goed onderbouwen, de verhouding tussen een hoofd- én hart boodschap is essentieel. We helpen je urgentie te creëren en de kaders van het speelveld duidelijk te maken.

Het is aan teamleiders en managers om urgentie te creëren en de kaders van het speelveld duidelijk te maken, met een hart én hoofdboodschap.

Dit traject zal resulteren in


 • Afname van weerstand en frustratie tussen medewerkers onderling;
 • Het gesprek voeren mét elkaar in plaats van tegen elkaar;
 • Gemotiveerde medewerkers die bereid zijn om te veranderen;
 • Medewerkers die van ‘ja maar’ naar ‘ja, ik ga dat doen!’ bewegen tijdens transities;
 • Toename van werkplezier omdat medewerkers zich gehoord en gezien voelen door elkaar;
 •  Een hogere medewerkerstevredenheid;
 • Meer regie en eigenaarschap onder medewerkers op de transitieonderdelen;
 • Medewerkers die stappen zetten en verantwoordelijkheid nemen;
 • Toename van participatie door medewerkers in teams;
 • Toename van zelfvertrouwen in teams over de haalbaarheid van transitieonderdelen;
 • Medewerkers met vastgeroeste patronen die daadwerkelijk komen tot gedragsverandering;
 • Medewerkers die bewust wél of niét kiezen voor een organisatie;
 • Toepassen van verbindende en motiverende gespreksvaardigheden bij elkaar als collega’s en bij inwoners/cliënten.

Wat gaan we doen


7 korte teamsessies:

01

Teamleden leren met elkaar het andere gesprek te voeren als het gaat om transitie. Ze leren elkaar te bevragen in plaats van te confronteren. Van feedback naar feedforward. Obstakels in de onderstroom worden onderzocht en opgelost met systemische interventies zoals bijvoorbeeld opstellingenwerk. Doel is om een plan van aanpak voor verandering te laten slagen.

1 sessie met teamleider(s)/manager(s)

02

Tijdens deze sessie leer je als manager/teamleider wat de 5 stappen van het systemisch transitiemanagement zijn, hoe je de tranitie-boodschap duidelijk overbrengt, wat er van jou verwacht wordt tijdens het traject en hoe je effectief omgaat met weerstand

Consultatie

03

Als teamleider/manager kun je gebruik maken van wekelijkse sparmomenten om (on)verwachte hindernissen te bespreken en om gezamenlijk de vooruitgang te monitoren.

wat zeggen anderen over dit traject?


Direct een informatief gesprek aanvragen